Fincyakan merekrut 150 orang pekerja yang bakat “strategik” setelahmemperoleh suntikan $11 juta .

10-13    Coinsure

SetelahFincy memperoleh suntikan $11 juta daripada GBCI, Pasukan FincySingapura akan memulakan rancangan pengambilan bakat terkini danharapkan dapat merekrut 150 bakat "strategik" dari seluruhdunia dengan memperkukuhkan pembinaan pasukan bakat global dankemampuan pengembangan perniagaan Fincy untuk optimumkan lagipengalaman pengguna, memenuhi permintaan pasaran Fincy yang sedangberkembang pesat.Dibawah gelombang pemberhentian kerja pada era pascaCovid-19,mengapaFincy memulakan rancangan pengambilan bakat?

Seperti banyak negara di dunia,tindakan pencegahan Singapura berdasarkan wabak virus mahkota barutelah menyebabkan ekonomi negara itu menyusut atau bahkan merosotpada tahun 2020,kesanekonomi yang dihasilkan menyebabkan kadar penganggurannya meningkatke tahap tertinggi dalam lebih dari satu dekad. Pada masa yangsama,KementerianSumber Manusia Singapura berkata,datapengambilan dalam suku ketiga 2020 adalah yang paling lemah sejak2009,28%syarikat merancang hidup dengan jimat dan mengurangkan tenaga kerjaagar dapat bertahan musim sejuk dalam kesukaran pembangunan pasaransemasa.


Walaupun virus mahkota baru telahmenyebabkan pemberhentian kerja, pengurangan anggaran danpendapatandi banyak industri, ia juga membawa peluang untuk bakatberteknologi tinggi. Wabak ini mendorong syarikat tradisional untuksecara aktif memikirkan dan menyesuaikan transformasi mereka, jugalebih fokus untuk meningkatkan kemampuan merancang, mengembangkan danmengendalikan penyelesaian digital.


Dengan terobosan inovatif generasibaru teknologi maklumat seperti data besar, pengkomputeran awan, dankecerdasan buatan dalam beberapa tahun kebelakangan ini, ekonomidigital sebagai bentuk ekonomi baru secara beransur-ansur menyusupdalam kehidupan semua orang,orangsemakin bergantung pada penyelesaian digital dan platform komunikasi.Pemerintah Singapura juga telah meningkatkan pengeluaran dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi tahun ini, mempercepattransformasi digital negara itu, dan menciptakan lingkungan yang baikuntuk pembinaan dan pengembangan platform keuangan digital.Dalam krisis yang sedang berlangsungini, Fincy juga aktif berpikir, berharap untuk membuat penyelesaiandengan munculnya teknologi untuk menyesuaikan diri dengan "normalbaru" ini.


Fincy,syarikatpermulaan teknologi kewangan Singapura,tujuan demidengan mencipta dompet pelbagai mata wang untuk permudahkanpertukaran mata wang,memberikanprojek alternatif yang aliran,amanahdan perkembangan berterusan kepada perkhidmatan kewangan yang ada. Iajuga membolehkan pengguna untuk membina rangkaian sosial sendiri danmelakukan pembayaran mudah alih yang tiada sentuhan dalam aplikasiini. Fincy telah memperoleh sebilangan besar pengguna setia diSingapura dan Kemboja, dengan asas pengguna yang tegas dan sokongankewangan yang kuat daripada syarikat induk GBCI, matlamat seterusnyaFincy adalah untuk mencapai liputan penuh di pasaran Asia Tenggara.


Sebab mengapa Fincy dapat mencapaihasil tersebut adalah kerana sekumpulan orang di belakang Fincy "diam-diambekerja",merekabiasa atau mempunyai minat yang tinggi untuk serangkaian teknologiinovatif seperti blockchain dan pengkomputeran awan,initidak hanya memerlukan inspirasi otak yang cerdas, tetapi jugasokongan pengetahuan dan kemahiran yang kuat, serta wawasan ke depanyang menakjubkan mengenai perkembangan dunia di masa depan.


Untuk mencapai matlamat dan misijangka panjang, Fincy akanmemulakan rancangan pengambilan bakat terkini dan harapkan dapatmerekrut 150 bakat "strategik" dari seluruh dunia,bergabungdengan pasukan Fincy untuk berkongsi dan membangunbersama,mempromosikanpembangunan ekologi yang kuat.Orangapa yang boleh mengabung Fincy?

Sekiranya anda mempunyai pengalamankerja yang relevan dalam bidang teknologi kewangan atau pembayaran(atau berminat dalam hal ini), jika anda mempunyai pengalaman ataumempunyai kemahiran sendiri dalam pengembangan teknologi, produk,pasaran, operasi dan bidang lain, sekiranya anda sangat kenal denganpasaran Asia Tenggara atau mempunyai pengalaman kerja dan kehidupanyang relevan, selagi anda mempunyai kemahiran sendiri dan mengenalinilai dan budaya korporat Fincy, sama ada anda orang tempatan atauorang asing, pencari kerja boleh menghantar resume anda terus kealamat e-mel rasmi Fincy: support@fincy.com.Apayang akan anda peroleh dengan mengabung Fincy?

Pada zaman maklumat hari ini,ketelusan dan simetri maklumat terus diperkukuhkan, nampaknya peluangsetiap orang semakin banyak dan sama,tetapikesan utama dari pelbagai industri menjadi lebih jelas, jadi sangatsukar bagi semua orang untuk mendapatkan tempat mereka dalammasyarakat.


Fincy hanya menyediakan platformyang baik untuk semua orang. Selagi anda mempunyai teknologi,cita-cita dan bekerja cukup keras, Fincy akan memberi anda sokongandana, teknikal dan personel.


Di segi dana, Fincy baru-baru inimemperoleh suntikan $11 juta daripada syarikat induknya GBCI untukmembantu pelaksanaan penyelesaian teknologi kewangan.$11 juta yangdilaburkan di Fincy kali ini akan digunakan untuk perkhidmatanteknikal dan pengembangan pasaran Fincy di Asia Tenggara, sebanyak $1juta akan digunakan untuk pengenalan bakat, membangun markas baru danmengembangkan jaringan pusat datanya di Asia.


Di segi pasukan teknikal,Fincymempunyai pasukan yang berusaha untuk kesempurnaan dan keunggulan,terus menggilap teknologi, terus memperkaya ciri-ciri fungsiproduk,inibertujuan untuk membuat senario yang lebih kaya untuk dinikmatipengguna semasa memperoleh dan berdagang, serta akhirnya menjadipelopor penyelesaian teknologi kewangan inovatif.


Berdasarkan kekuatan,perkhidmatanteknikal produk profesional dan khalayak ramai,andaakan mengumpulkan sekumpulan rakan yang berpikiran sama untukbekerjasama mencapai matlamat dan visi yang hebat setelah bergabungdengan Fincy.

Penafian: Artikel ini diterbitkan semula dari media lain. Tujuan mencetak semula adalah untuk menyampaikan lebih banyak maklumat. Ini tidak bermakna laman web ini bersetuju dengan pandangannya dan bertanggungjawab ke atas keasliannya, dan tidak menanggung tanggungjawab undang-undang. Semua sumber di laman web ini dikumpulkan di Internet. Tujuan perkongsian adalah untuk pembelajaran dan rujukan sahaja. Sekiranya terdapat pelanggaran hak cipta atau harta intelek, sila tinggalkan mesej.

Terbaru

Pautan mesra

Back to top
© Hak cipta 2009-2020 Rumah Melayu      Hubungi kami   SiteMap